Monthly Archives: Tháng Mười 2013

Hạt giống đỏ – Trần Đức Tĩnh

1. – Trung đội Một: “Xong”. Sau tiếng kèn, tiếng kẻng, tiếng còi. Một ngày mới bắt đầu của chúng tôi là tiếng “Xong”. Đối với những học viên tiếng “Xong” mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó chẳng có gì là mới mẻ cả, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc […]